018/521-172 urednik@ntv.rs
Najnovije vesti

Od danas nova mogućnost reprograma duga za struju

Komentari: isključeni

Od danas, Elektroprivreda Srbije (EPS) nudi građanima i privredi novu mogućnost reprogramiranja duga za struju. Dužniku koji odluči da 60 odsto duga plati ođednom biće otpisano 40 odsto dugovanja. Ponuda važi do 30. novembra. Stari dug podrazumeva dugovanja za električnu energiju dospela na dan 31. maj, a koja su neizmirena do 31. jula. Stara dugovanja mogu da se, zavisno od visine duga, izmire u rasponu od 12 do 120 rata. Reprogramiranje do 60 rata podrazumeva otpis dela duga koji se kreće od 15 do 35 odsto. Plaćanje duga u rasponu od 60 do 120 rata ne uključcuje otpis duga. Tokom reprograma ne obračunava se kamata na iznos reprogramiranog duga. Da bi dužnik potpisao sporazum o reprogramiranju potrebno je da se obrati lokalnoj distribuciji, a jedan od uslova je i izmirenje mesečnog računa za električnu energiju utrošenu u junu. Svi dužnici koji su ranije potpisali sporazume o reprogramiranju mogu da se jave distribuciji kako bi sporazum prilagodili novim povoljnijim uslovima izmirenja duga. Ako kupac ne izmiri dve uzastopne rate i posle upozorenja, ugovor o reprogramu biće raskinut i obračunaće se celokupan dug s kamatom, kao da sporazum nije ni zaključen.

Povezane vesti